روزن یک حس نامحدود....

"روزن یک حس نامحدود"


 با تو می شد روزها بی خستگی

دست ها را  سایبان یاس  کرد

با تو می شد لا به لای یاس ها

مهربانی را کمی احساس کرد

با تو می شد مثل  یک حسی مدام

روی  برگی از شقایق راه رفت

با تو می شد مثل یکپیوستگی

در سکوتی محض بی همراه رفت

حرف هایم بغض هایم بی دریغ

با تو می شد سبز هم پای درخت

با تو می شد دست سیبی را فشرد

حزن را  انداخت بالای  درخت

با تو می شد اشک ها را باد داد

غصه ها را ریخت بر روی زمین

با تو می شد بی هوا فریاد زد

آی خیلی دوستت دارم همین

با تو می شد دست باران را گرفت

در هوای تازه  تر   پرواز کرد

روزن  یک حس  نامحدود را

رو به سمت دوستی ها باز کرد

=========

/ 0 نظر / 11 بازدید