مهر 94
2 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
3 پست
دی 91
23 پست
تیر 91
1 پست
شعر
8 پست
خشم
1 پست
کارگاه
1 پست
عشق_مکه
1 پست
مستی
1 پست
اشعار
2 پست
جوش
1 پست
کودک
1 پست
دلگیر
1 پست
ناقلا
1 پست
سلاله
1 پست
شعرت
1 پست
شیرینی
1 پست
خوشه
1 پست
دو_کوجه
1 پست
گفتم
1 پست
گفتا
1 پست
میبوسم
1 پست
صبا
1 پست
مست
1 پست
جغد
1 پست